Rogaland trenger Ålgårdbanen

Tog på Ålgårdbanen Mai 2012

Framtiden i våre hender, Jæren lokallag mener en gjenåpning av Ålgårdbanen vil være bra for hele Jær-regionen. Her følger et leserbrev skrevet av foreningens leder. Innlegget stod på trykk i flere lokale aviser uke 47:

 

Rogaland trenger Ålgårdbanen

Av Martin Eggen, leder Framtiden i våre hender – Jæren lokallag

At Framtiden i våre hender er for bane og miljøvennlige transportløsninger overrasker ingen. Det er på det rene at vi gjerne ser en målrettet og rask utvikling av jernbaner og bybaner i Norge. Det er en miljøvennlig, hurtig, trafikksikker og god måte å knytte sammen byer og tettsteder.

Det som burde overraske mange er at Ålgårdbanen ikke har blitt en realitet for lenge siden. Gjenoppstart av banen vil være et meget godt tiltak for Gjesdal, for Sandnes og for hele Rogaland. Det faktum at banen aldri er formelt nedlagt, bare (midlertidig) innstilt, gjør at området allerede er disponert for trafikk. Ålgårdbanen kan politikerne få på plass uten å ta areal fra verken naturområder eller landbruk.

Jernbaneverket slår fast i en rapport fra 2009 at passasjergrunnlaget er solid på strekningen, med 600.000 antatte reiser i året. Dette utgjør ca. 5-10% av pendlertrafikken langs banen, slik situasjonen er i dag, og kan til og med trolig regnes som et konservativt anslag. Husk at alle skoleelever over ungdomskolenivå må pendle inn til Sandnes.

De nye kostnadsberegningene fra Jernbaneverket på 582 millioner er heller ikke avskrekkende, det er for eksempel bare 71 millioner mer enn det det offentlige via Enova la på bordet for å få bygd ned Hellandsmyra med Høg-Jæren vindkraftanlegget (totalpris 1,1 milliarder). Sammenligner man med andre samferdselsprosjekt i regionen er prislappen svært lav. Årsaken til dette er først og fremst at fundamentet til banen ligger klart, og at eksisterende skinnegang kan benyttes som anleggsspor ved en opprustning.

Listen over positive ringvirkninger av trafikk på Ålgårdbanen er lang. Først og fremst vil Sandnes kunne nyte godt av godt utbygd kollektivtrafikk sørover; Ålgårdbanen vil åpne opp store muligheter for nye boligområder til en presset region. Sandnes-bydelen Figgjo og hele Gjesdal vil knyttes tettere sammen med tettstedene og byene nordover. Pendling vil bli enklere og mer miljøvennlig. Og ikke minst: – veiene våre strupes allerede av kø. Flere over på bane er helt nødvendig for å løse vekstproblemene i trafikken, – selv om utbygging av firefelt-vei mot Ålgård kommer. Trafikkavviklingsproblemene er størst rundt Sandnes/Lura/Forus, og bare nye, fremtidsrettede løsninger kan avverge en trafikal hjertestans.

Hver bil som står igjen i garasjen har en miljøgevinst. I motsetning til mange andre tiltak er overgang fra vei til bane konkrete virkemiddel for å få ned verdens utslipp av klimagasser. Det er viktig å huske på at også lokale- og regionale politikere har ansvar for at målsetningene i klimaforliket blir oppfylt. Hvorfor ikke starte der det gjør minst vondt?

Jernbaneverkets fremtidsvisjon for jernbanen i Rogaland

Banen ligger i et pressområde for boligbygging, og dersom banen kommer inn i nasjonale- og regionale planer kan en god arealpolitikk og en god kollektivsatsing gå hand i hand. Selv om planleggerne i Jernbaneverket sier dagens trafikkgrunnlag er mer enn godt nok på Ålgård/Figgjo, ser vi i Framtiden i hender også muligheter for en boligbygging andre steder langs jernbanelinjen. Vagle og Kalberg stasjon kan betjene både Nordre Orstad, Bogafjell og Foss-Eikeland-området. Dette er områder med stor bolig og industriutbygging, delvis inne i planene for Bybåndet Sør (den nye Jærbyen). Tør vi dessuten håpe på en større kollektivandel enn 5-10% i årene fremover?

Holdningen til banen er i ferd med å snu i takt med stadig bedre faktagrunnlag. Gjesdal og Sandnes har satt ned en tverrpolitisk gruppe som jobber med Ålgårdbanen, og nylig uttalte til og med Næringsforeningsleder i Stavanger-regionen Harald Minge at Ålgårdbanen er en kollektivjoker. I Aftenbladet 7. november skisserte Sandnes-ordfører Stanley Wirak Ålgårdbanen som en del av mange mulige tiltak for å løse trafikkutfordringene.

Banen vil være viktig for å videreutvikle lokalt næringsliv og for å avlaste veinettet slik at dem som ikke har reelle alternativ til å bruke veien kommer frem. Men vi er allerede på etterskudd, nå kan vi ikke vente lengre. Det haster å få Ålgårdbanen med i regionale planer og med i Nasjonal transportplan! Vi forventer at politikere sør for Boknafjorden går sammen og tar grep slik at vi sammen kan skape en transportløsning som er nyttig for hele fylket.

Besøk Framtiden i våre hender, Jæren lokallag på nett:

Framtiden i våre hender Jæren

 

Dette innlegget ble publisert i Fremtidsplaner. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.